Benvenuti a 

MIYA SUSHI 

MENU ALLA CARTA E TAKE AWAY

MARTEDI CHIUSO